Belangenbehartiging

Nieuwe wetgeving over sociale tewerkstelling, strengere richtlijn voor milieuvergunning of vraag naar investeringsmiddelen? Het beleidsteam van HERW!N lobbyt, participeert en behartigt de belangen van haar leden: maatwerkbedrijven en sociale circulaire ondernemers.

De belangrijkste facts & figures uit de sector? Die vind je handig verzameld in ons nieuwe portfolio.

Met 13 beleidsvoorstellen reikten we bovendien de hand aan beleidsmakers en alle maatschappelijke actoren om constructief samen te werken aan een ambitieus sociaal circulair beleid. Dé formule voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie in Vlaanderen, die ontdek je in ons memorandum.

Klimaatjobs

 • Hergebruik
 • Fiets
 • Businessmodellen met impact
 • Repareren
 • Privé: Voedseloverschotten

Met het groeipad circulaire economie: “1000 Klimaatjobs” engageert de Vlaamse Overheid  om 1000 extra jobs te creëren in de sociale circulaire economie. Hiermee creëren we jobs én dragen we bij aan de duurzaamheid van Vlaanderen. In een eerste fase wordt een projectoproep gelanceerd voor bijna €8 miljoen, goed voor 360 extra medewerkers voor erkende maatwerkbedrijven.
Studies hebben aangetoond dat een sterke sociale circulaire economie tot wel 60% van de broeikasuitstoot kan verminderen.

Daarboven bieden we extra kansen aan mensen die nood hebben aan maatwerk en verder van de arbeidsmarkt verwijderd staan.

  Lopende zaken

 • Projectoproep

  Timing projectaanvraag
  Lees meer
 • Webinar

  6/7/2022 webinar over de handleiding van de projectoproep
  Lees meer

Collectief maatwerk

 • Inclusief werken

Het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en diens uitvoeringsbesluiten regelen de erkenning en subsidiëring van de maatwerkbedrijven in Vlaanderen.

Collectief maatwerk is de integratie van de voormalig sociale en de voormalig beschutte werkplaatsen in eenzelfde regelgevend kader in Vlaanderen.

  Lopende zaken

 • Onderzoek naar de indiceringen richting CMW en LDE

  Toeleiden van de doelgroepmedewerkers in Collectief Maatwerk en LDE
  Lees meer
 • Oproep proeftuinen samenwerking sociale economie-zorg gelanceerd!

  Proeftuinen moeten samenwerkingen vormgeven tussen sociale economie ondernemingen en zorg- en welzijnsinstellingen
  Lees meer
 • BTW binnen sociale economie; Herw!n pleit voor behoud 6%-tarief

  Fiscale hervorming dreigt prijzen binnen sociale economie te verhogen
  Lees meer
 • Administratieve vereenvoudiging in collectief maatwerk

  Het maatwerkbesluit wordt aangepast om een aantal vereenvoudigingen door te voeren
  Lees meer

RSZ harmonisering

De harmonisatie van de RSZ-statuten tussen de voormalig sociale en de voormalig beschutte werkplaatsen (en de maatwerkbedrijven) ligt al jaren op de plank, maar als gevolg van de federale staatsstructuur bleef het tot op heden dode letter.
Eind 2021 werd de harmonisatie echter opgenomen in het federale begrotingsakkoord, waardoor een gelijkschakeling voor wat de federale regels betreft plots wel mogelijk werd.
Om het gelijke speelveld te bewaren, betekent dit dat er ook op Vlaams niveau hervormingen moeten worden doorgevoerd.

  Lopende zaken

 • Vlaamse regering keurt tripartite akkoord omtrent besteding middelen tweede fase goed

  12,87 miljoen euro wordt in de sector geherinvesteerd
  Lees meer
 • Tweede fase RSZ harmonisatie is een feit!

  Federale regering voert tweede fase RSZ-harmonisering uit
  Lees meer
 • Programmawet plaatst alle maatwerkbedrijven onder categorie 3

  Eerste stap in de harmonisatiebeweging is een feit
  Lees meer
 • Wijziging KB sociale maribel ondertekend

  De sociale werkplaatsen treden (opnieuw) toe tot de sociale maribel vanaf 1 januari 2022.
  Lees meer
 • Opheffing GESCO doelgroepvermindering voor omkaderingspersoneel - besluit Vlaamse Regering ondertekend!

  De Vlaamse Regering formaliseert de harmonisering op Vlaams niveau door de opheffing van de doelgroepvermindering voor GESCO-omkadering.
  Lees meer
 • RSZ tweede fase: controleer de RSZ-aangifte op niet opgenomen GESCO rechten!

  Voor twintig procent van de doelgroepwerknemers betaalt sector teveel RSZ
  Lees meer
 • Nieuw vanaf 1 oktober 2023: doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

  Vlaamse regering voert nieuwe doelgroepvermindering in
  Lees meer

Individueel maatwerk

 • Inclusief werken

Met het decreet individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid inzetten op de inschakeling van alle werkgevers in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen.

Werkgevers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een werkondersteuningspakket (WOP): een loonpremie en/of een begeleidingspremie.

De maatregel IMW zal in de plaats komen van de Lokale Diensteneconomie (LDE), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) en de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Ook maatwerkafdelingen (MWA) zullen verdwijnen.

  Lopende zaken

 • Aanvullende lokale diensten - start het overleg met lokale besturen

  Met de invoering van individueel maatwerk, wordt het SINE-LDE budget geheroriënteerd richting een werkingssubsidie voor de lokale besturen. Ga hierover nu reeds in overleg met het lokale bestuur.
  Lees meer
 • Deadlines overgang IM

  Wat moet je doen als maatwerkbedrijf en/of LDE-onderneming tegen 30 juni?
  Lees meer
 • Vergoeding voor lokale aanvullende diensten: ook voor maatwerkbedrijven

  De vergoeding voor lokale aanvullende diensten (compensatie voor het SINE-klaverblad) moet ook kunnen worden toegekend aan LDE-initiatieven die opteren voor collectief maatwerk
  Lees meer
 • Inkanteling in paritair comité 327.01 van LDE en MWA: (voorlopig) geen sectorale regeling

  Geen bereidheid tot sectoraal afsprakenkader
  Lees meer
 • Goedkeuring Decreet IMW

  Het decreet individueel maatwerk werd aangenomen door het Vlaams Parlement.
  Lees meer
 • Gevolgen voor maatwerkbedrijven

  6 zaken om op te volgen
  Lees meer
 • Gevolgen voor maatwerkafdelingen

  Keuze tussen IMW en CMW
  Lees meer
 • Gevolgen voor LDE

  Keuze tussen IMW en CMW
  Lees meer

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA)

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) zijn akkoorden tussen werkgevers- en werknemers organisaties en de Vlaamse overheid omtrent koopkracht en kwaliteit van de arbeid in de Vlaamse social profitsectoren. Het zijn kaderakkoorden die per sector in cao’s moeten worden uitgewerkt. De VIA-akkoorden worden afgesloten voor 5 jaar. Momenteel bevinden we ons in de looptijd van VIA 6 (2021-2025).

  Lopende zaken

 • Definitief VIA 6-akkoord getekend!

  Het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021
  Lees meer
 • VIA 6 protocol voor de sector ondertekend

  Protocol in uitvoering van het VIA 6 - voorakkoord.
  Lees meer

Kwaliteit

Elk maatwerkbedrijf of dienstverlener van WSE, VDAB of Syntra moet vanaf 2 september 2021 over een kwaliteitslabel beschikken. HERW!N gidste de leden met infosessies en een overeenkomst met auditbureau Cert’up naar een label op maat van de organisatie

  Lopende zaken

 • kwaliteitslabel

  Alle maatwerkbedrijven die lid zijn van HERW!N hebben sinds september 2021 een kwaliteitslabel op zak
  Lees meer

Hergebruik en herstel

 • Repareren
 • Hergebruik

Maximaal lokaal hergebruik realiseren vraagt wel wat lobby-werk gaande van btw-tarieven, UPV’s tot herstelplicht. HERW!N schuift daarom aan heel wat tafels aan om de belangen van onder andere Kringwinkels te behartigen.

  Lopende zaken

 • Rreuse

  HERW!N is lid van deze Europese federatie voor hergebruik en herstel binnen de sociale economie
  Lees meer
 • OVAM

  HERW!N vertegenwoordigt al haar leden, en de Kringwinkels in het bijzonder, binnen de werking van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
  Lees meer
 • Vlaanderen Circulair

  HERW!N is actief betrokken in de brede werking van Vlaanderen Circulair.
  Lees meer
 • Informatiegids voor AEEA

  Alle informatie rond inzameling, verkoop en herstel van AEEA nu gebundeld in één document
  Lees meer

UPV

 • Repareren
 • Hergebruik

De zogeheten systemen van uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV) zijn in opmars in Europa, en ook in Vlaanderen. Een UPV is een financieel beheersmechanisme waartoe producenten via  financiële bijdragen de kosten voor het inzamelen en verwerken van de specifieke afvalstroom komen te dekken. Bekendste voorbeelden van UPV’s op vandaag zijn o.a. Recupel (voor elektro), Bebat (voor batterijen) of Recytyre (voor banden).

Gezien het groeiend belang van UPVs wordt vanuit HERW!N hard werk gemaakt om hier een versterkte rol voor oa de Kringwinkels te bepleiten.

  Lopende zaken

 • Elektro

  Binnen de werking van Recupel treedt HERW!N op als officiële vertegenwoordiger van de Kringwinkels.
  Lees meer
 • Matrassen

  Binnen de werking van VALUMAT treedt HERW!N op als officiële vertegenwoordiger van de Kringwinkels.
  Lees meer

IFIC

IFIC is het instituut voor functieclassificatie, opgericht in 2002, dat in VIA 4 de opdracht heeft gekregen om voor de klassieke VIA-sectoren (waartoe de maatwerksector behoort) een analytische functieclassificatie te ontwikkelen. De functieclassificatie moet de basis vormen van een nieuw loonhuis.

  Lopende zaken

 • IFIC voor maatwerksector

  IFIC maatwerk
  Lees meer

Paritair comité 327.01

 • Inclusief werken

In het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PC 327.01) worden de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden overeengekomen en vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Herw!n verdedigt er de belangen van haar leden-werkgevers. De standpunten die de werkgeversdelegatie binnen het paritair comité verdedigt, worden voorbereid in de interne, door de Raad van Bestuur gemandateerde werkgroep Paritair comité.

  Lopende zaken

 • Sectoraal akkoord omtrent het recht op deconnectie

  Sociale partners bereiken een akkoord binnen het PC 327.01 omtrent het recht op deconnectie in uitvoering van de arbeidsdeal
  Lees meer
 • VIA 6 cao rond structureel telewerk ondertekend

  Intersectorale VIA 6 cao rond structureel telewerk
  Lees meer
 • Nieuwe maatwerkbedrijven worden onder toepassingsgebied fondsen gebracht

  Nieuwe maatwerkbedrijven onderworpen aan fondsen voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen
  Lees meer
 • IPA akkoord 2023-2024 en koopkrachtpremie

  G10 bereikt IPA akkoord voor periode 2023-2024
  Lees meer
 • Ziek tijdens vakantie: recht op gewaarborgd loon en behoud van vakantiedagen

  Wetswijziging regelt ziekte tijdens vakantie
  Lees meer