Belangenbehartiging

Nieuwe wetgeving over sociale tewerkstelling, strengere richtlijn voor milieuvergunning of vraag naar investeringsmiddelen? Het beleidsteam van HERW!N lobbyt, participeert en behartigt de belangen van haar leden: maatwerkbedrijven en sociale circulaire ondernemers.

De belangrijkste facts & figures uit de sector? Die vind je handig verzameld in ons nieuwe portfolio.

Met 13 beleidsvoorstellen reikten we bovendien de hand aan beleidsmakers en alle maatschappelijke actoren om constructief samen te werken aan een ambitieus sociaal circulair beleid. Dé formule voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie in Vlaanderen, die ontdek je in ons memorandum.

Toeleiding

H!-leden hebben vandaag heel wat jobs op maat in de aanbieding. Tegelijkertijd zien en horen we elke dag dat er nog heel wat mensen zijn in een kwetsbare maatschappelijke positie en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen voor wie werk op maat een belangrijke stap kan zijn richting maatschappelijke participatie.

Hoe komt het dat beide groepen elkaar moeilijk vinden en belangrijker nog, hoe kunnen wij meebouwen aan oplossingen?

In deze rubriek bundelen we de meest relevante informatie over de zoektocht naar antwoorden op deze complexe uitdaging. We kijken heel breed, van obstakels in de indiceringsprocedure over doelgroepverbreding (langdurig zieken, asielzoekers, NEET,…) tot een kritische blik op eventuele drempels in de eigen werking.

  Lopende zaken

 • Opiniestuk asielzoekers

  Geef asielzoekers eenvoudiger toegang tot de sociale economie. Dat is de insteek van ons opiniestuk waarin we het recht op arbeid centraal stellen, ook voor deze doelgroep in een kwetsbare arbeidsmarktpositie.
  Lees meer
 • Traject toeleiding

  Na een grondige analyse op basis van een dertigtal gesprekken met H!-leden en verschillende stakeholders (Werkplekarchitecten, VVSG, Brugfiguur Werk, GTB, VDAB, …) zijn we tot de vaststelling gekomen dat we, naast het bepleiten van een efficiënter indicerings- en toeleidingsproces, samen met jullie ook andere pistes moeten verkennen om de toeleidingsproblematiek aan te pakken.
  Lees meer
 • Verslag denk- en deeldag I

  Op donderdag 16 mei kwamen we samen in Antwerpen voor de eerste denk- en deeldag rond toeleiding van doelgroepwerknemers.
  Lees meer
 • Gelijkschakeling gebruik ICF voor CMW en IMW

  De raad van bestuur van VDAB keurde de alignering van de indiceringsflow van CMW en IMW goed. Voortaan moeten er zowel voor CMW als voor IMW minimaal 20 en maximaal 43 categorieën worden ingevuld.
  Lees meer
 • OCMW's met een indiceringscel: een overzicht

  We wisten al langer dat 88 OCMW's minstens 1 indiceringsconsulent in dienst hadden. Op basis van het antwoord van minister Brouns op een parlementaire vraag van Allessia Claes weten we nu ook om welke OCMW's het gaat en krijgen we inzicht in de verdeling per provincie.
  Lees meer
 • Terugblik lanceersessie

  Op 4 maart werd het traject Toeleiding afgetrapt met een online lanceersessie. Maar liefst 70 mensen namen deel – nogmaals een bevestiging dat de uitdagingen rond toeleiding nog steeds groot zijn en om antwoorden vragen. Hieronder vind je meer informatie, de link naar de opname en de link naar het schematisch overzicht van het plan van aanpak.
  Lees meer
 • Werkzoekenden per gemeente

  Wil je graag zicht krijgen op het aantal werkzoekenden in de gemeenten waar jouw onderneming actief is om hierover in gesprek te gaan met je lokale vdab-contactpersoon of andere relevante actoren? Hieronder vind je relevante cijfers.
  Lees meer
 • Monitoring Toeleiding

  In april peilden we bij onze leden naar de huidige stand van zaken voor wat betreft toeleiding van doelgroepmedewerkers. We delen hier alvast enkele opvallende zaken.
  Lees meer

Individueel maatwerk

 • Inclusief werken

Met het decreet individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid inzetten op de inschakeling van alle werkgevers in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen.

Werkgevers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een werkondersteuningspakket (WOP): een loonpremie en/of een begeleidingspremie.

De maatregel IMW zal in de plaats komen van de Lokale Diensteneconomie (LDE), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) en de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Ook maatwerkafdelingen (MWA) zullen verdwijnen.

  Lopende zaken

 • De sociale tewerkstellingsonderneming (STO) is geboren!

  Vlaamse Regering keurt derde ontwerp van ondersteuningsdecreet goed dat kader biedt voor nieuwe erkenning STO
  Lees meer
 • Subsidiebetalingen Individueel maatwerk en overgangsmaatregel

  Stand van zaken met de voorschotten en afrekeningen
  Lees meer

Collectief maatwerk

 • Inclusief werken

Het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en diens uitvoeringsbesluiten regelen de erkenning en subsidiëring van de maatwerkbedrijven in Vlaanderen.

Collectief maatwerk is de integratie van de voormalig sociale en de voormalig beschutte werkplaatsen in eenzelfde regelgevend kader in Vlaanderen.

  Lopende zaken

 • Administratieve vereenvoudiging in collectief maatwerk

  Het maatwerkbesluit wordt aangepast om een aantal vereenvoudigingen door te voeren
  Lees meer
 • Herverdeling contingent 2023

  Maatwerkbedrijven die contingent bijkrijgen door de herverdeling, worden binnenkort op de hoogte gebracht
  Lees meer
 • Doorstroomtrajecten voortaan minder rigide

  Doorstroomtrajecten versoepeld en aanpassing financiering
  Lees meer
 • Patrimoniumtaks: maatwerkbedrijven volgen regeling zorgsector

  Hervorming van patrimoniumtaks moet voor maatwerkbedrijven neutraal blijven
  Lees meer

Klimaatjobs

 • Hergebruik
 • Fiets
 • Businessmodellen met impact
 • Repareren
 • Voedseloverschotten

Met het groeipad circulaire economie: “1000 Klimaatjobs” engageert de Vlaamse Overheid  om 1000 extra jobs te creëren in de sociale circulaire economie. Hiermee creëren we jobs én dragen we bij aan de duurzaamheid van Vlaanderen. In een eerste fase wordt een projectoproep gelanceerd voor bijna €8 miljoen, goed voor 360 extra medewerkers voor erkende maatwerkbedrijven.
Studies hebben aangetoond dat een sterke sociale circulaire economie tot wel 60% van de broeikasuitstoot kan verminderen.

Daarboven bieden we extra kansen aan mensen die nood hebben aan maatwerk en verder van de arbeidsmarkt verwijderd staan.

  Lopende zaken

 • Projectoproep

  Timing projectaanvraag
  Lees meer
 • Webinar

  6/7/2022 webinar over de handleiding van de projectoproep
  Lees meer
 • Derde fase klimaatjobs - oktober 2023

  De derde ronde van de klimaatjobs is op 1 oktober uitgevoerd
  Lees meer
 • Vierde ronde klimaatjobs

  Op 1/1/2024 gaat de vierde en voorlaatste uitbreiding in.
  Lees meer

Paritair comité 327.01

 • Inclusief werken

In het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PC 327.01) worden de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden overeengekomen en vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Herw!n verdedigt er de belangen van haar leden-werkgevers. De standpunten die de werkgeversdelegatie binnen het paritair comité verdedigt, worden voorbereid in de interne, door de Raad van Bestuur gemandateerde werkgroep Paritair comité.

  Lopende zaken

 • Paasakkoord in maatwerksector

  Sectorale sociale partners bereiken akkoord om financiële stabiliteit sector te verstevigen
  Lees meer
 • Federal Learning Account (FLA) - nog veel onduidelijkheden

  Advies van UNISOC om nog even te wachten
  Lees meer

RSZ harmonisering

De harmonisatie van de RSZ-statuten tussen de voormalig sociale en de voormalig beschutte werkplaatsen (en de maatwerkbedrijven) ligt al jaren op de plank, maar als gevolg van de federale staatsstructuur bleef het tot op heden dode letter.
Eind 2021 werd de harmonisatie echter opgenomen in het federale begrotingsakkoord, waardoor een gelijkschakeling voor wat de federale regels betreft plots wel mogelijk werd.
Om het gelijke speelveld te bewaren, betekent dit dat er ook op Vlaams niveau hervormingen moeten worden doorgevoerd.

  Lopende zaken

 • Vlaamse regering keurt tripartite akkoord omtrent besteding middelen tweede fase goed

  12,87 miljoen euro wordt in de sector geherinvesteerd
  Lees meer
 • Tweede fase RSZ harmonisatie is een feit!

  Federale regering voert tweede fase RSZ-harmonisering uit
  Lees meer
 • Programmawet plaatst alle maatwerkbedrijven onder categorie 3

  Eerste stap in de harmonisatiebeweging is een feit
  Lees meer
 • Wijziging KB sociale maribel ondertekend

  De sociale werkplaatsen treden (opnieuw) toe tot de sociale maribel vanaf 1 januari 2022.
  Lees meer
 • Opheffing GESCO doelgroepvermindering voor omkaderingspersoneel - besluit Vlaamse Regering ondertekend!

  De Vlaamse Regering formaliseert de harmonisering op Vlaams niveau door de opheffing van de doelgroepvermindering voor GESCO-omkadering.
  Lees meer
 • RSZ tweede fase: controleer de RSZ-aangifte op niet opgenomen GESCO rechten!

  Voor twintig procent van de doelgroepwerknemers betaalt sector teveel RSZ
  Lees meer
 • Nieuw vanaf 1 oktober 2023: doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

  Vlaamse regering voert nieuwe doelgroepvermindering in
  Lees meer

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA)

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) zijn akkoorden tussen werkgevers- en werknemers organisaties en de Vlaamse overheid omtrent koopkracht en kwaliteit van de arbeid in de Vlaamse social profitsectoren. Het zijn kaderakkoorden die per sector in cao’s moeten worden uitgewerkt. De VIA-akkoorden worden afgesloten voor 5 jaar. Momenteel bevinden we ons in de looptijd van VIA 6 (2021-2025).

  Lopende zaken

 • Definitief VIA 6-akkoord getekend!

  Het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021
  Lees meer
 • VIA 6 protocol voor de sector ondertekend

  Protocol in uitvoering van het VIA 6 - voorakkoord.
  Lees meer

Kwaliteit

Elk maatwerkbedrijf of dienstverlener van WSE, VDAB of Syntra moet vanaf 2 september 2021 over een kwaliteitslabel beschikken. HERW!N gidste de leden met infosessies en een overeenkomst met auditbureau Cert’up naar een label op maat van de organisatie

  Lopende zaken

 • kwaliteitslabel

  Alle maatwerkbedrijven die lid zijn van HERW!N hebben sinds september 2021 een kwaliteitslabel op zak
  Lees meer

Hergebruik en herstel

 • Repareren
 • Hergebruik

Maximaal lokaal hergebruik realiseren vraagt wel wat lobby-werk gaande van btw-tarieven, UPV’s tot herstelplicht. HERW!N schuift daarom aan heel wat tafels aan om de belangen van onder andere Kringwinkels te behartigen.

  Lopende zaken

 • Rreuse

  HERW!N is lid van deze Europese federatie voor hergebruik en herstel binnen de sociale economie
  Lees meer
 • OVAM

  HERW!N vertegenwoordigt al haar leden, en de Kringwinkels in het bijzonder, binnen de werking van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
  Lees meer
 • Vlaanderen Circulair

  HERW!N is actief betrokken in de brede werking van Vlaanderen Circulair.
  Lees meer
 • Informatiegids voor AEEA

  Alle informatie rond inzameling, verkoop en herstel van AEEA nu gebundeld in één document
  Lees meer

UPV

 • Repareren
 • Hergebruik

De zogeheten systemen van uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV) zijn in opmars in Europa, en ook in Vlaanderen. Een UPV is een financieel beheersmechanisme waartoe producenten via  financiële bijdragen de kosten voor het inzamelen en verwerken van de specifieke afvalstroom komen te dekken. Bekendste voorbeelden van UPV’s op vandaag zijn o.a. Recupel (voor elektro), Bebat (voor batterijen) of Recytyre (voor banden).

Gezien het groeiend belang van UPVs wordt vanuit HERW!N hard werk gemaakt om hier een versterkte rol voor oa de Kringwinkels te bepleiten.

  Lopende zaken

 • Elektro

  Binnen de werking van Recupel treedt HERW!N op als officiële vertegenwoordiger van de Kringwinkels.
  Lees meer
 • Matrassen

  Binnen de werking van VALUMAT treedt HERW!N op als officiële vertegenwoordiger van de Kringwinkels.
  Lees meer

IFIC

IFIC is het instituut voor functieclassificatie, opgericht in 2002, dat in VIA 4 de opdracht heeft gekregen om voor de klassieke VIA-sectoren (waartoe de maatwerksector behoort) een analytische functieclassificatie te ontwikkelen. De functieclassificatie moet de basis vormen van een nieuw loonhuis.

  Lopende zaken

 • IFIC voor maatwerksector

  IFIC maatwerk
  Lees meer

Subsidies en financiering voor de sociale economie

Subsidiekanalen en financieringswijzen voor sociale economie ondernemingen

  Lopende zaken

 • Wijziging aan ‘de minimis’ regeling voor financiële steun van overheden

  'De minimis' plafonds worden verhoogd en berekeningswijze wordt aangepast
  Lees meer