Belangenbehartiging

RSZ harmonisering

De harmonisatie van de RSZ-statuten tussen de voormalig sociale en de voormalig beschutte werkplaatsen (en de maatwerkbedrijven) ligt al jaren op de plank, maar als gevolg van de federale staatsstructuur bleef het tot op heden dode letter.
Eind 2021 werd de harmonisatie echter opgenomen in het federale begrotingsakkoord, waardoor een gelijkschakeling voor wat de federale regels betreft plots wel mogelijk werd.
Om het gelijke speelveld te bewaren, betekent dit dat er ook op Vlaams niveau hervormingen moeten worden doorgevoerd.

Lopende zaken

 • Vlaamse regering keurt tripartite akkoord omtrent besteding middelen tweede fase goed

  De tweede fase van de RSZ-harmonisering betekende een investering door het federaal niveau in de maatwerksector via de structurele vermindering en een besparing voor Vlaanderen op GESCO en SINE-doelgroepverminderingen.

  De sociale partners hebben er steeds op aangedrongen om de middelen die Vlaanderen bespaart in de sector te herinvesteren.

  De Vlaamse regering geeft nu haar akkoord aan de wijze waarop die middelen zullen worden geherinvesteerd. 12,87 miljoen EUR wordt zo aangewend om de tweede schijf van de klimaatjobs toe te kennen(10,70 miljoen EUR) en de vergoedingen voor woon-werkverkeer (2,17 miljoen) te versterken. Concreet zal de fietsvergoeding worden opgetrokken naar het intersectoraal niveau vastgelegd in de NAR cao (0,27 EUR) en stijgt de vergoeding voor gemotoriseerd woon-werkverkeer van 80% naar 120% van de NAR-tabel.

  De minister wordt belast met de uitvoering van het akkoord. Over de mobiliteitsvergoedingen moet er ook nog een cao worden afgesloten. De formaliteiten moeten in de eerstkomende weken afgerond worden zodat de afspraken op 1 juli kunnen ingaan (Noot: de vergoedingen voor woon-werkverkeer worden opgetrokken vanaf 1 juni).

  Lees meer
 • Tweede fase RSZ harmonisatie is een feit!

  Door de tweede fase van de RSZ-harmonisering, behoren alle doelgroepwerknemers binnen collectief maatwerk vanaf 1 januari 2023 tot categorie 3B van de structurele vermindering.

  Lees meer
 • Programmawet plaatst alle maatwerkbedrijven onder categorie 3

  De programmawet van 27 december 2021 breidt het toepassingsgebied van categorie 3 van de structurele vermindering uit naar alle maatwerkbedrijven. Voordien was dit beperkt tot de beschutte werkplaatsen.

  Dit betekent dat de formule voor de berekening van de structurele vermindering wijzigt (de structurele vermindering stijgt lichtjes). Daarnaast kan de doelgroepvermindering oudere werknemers niet langer toegepast worden.

  Op niveau van de doelgroep blijft alles voorlopig ongewijzigd.

  Lees meer
 • Wijziging KB sociale maribel ondertekend

  De sociale werkplaatsen maken sinds 1/1/2022 deel uit van het Sociale Maribelfonds van PC 327.  De bestaande sociale maribel die gefinancierd wordt met de opbrengsten van de SINE+ dooft uit.

   

  Lees meer
 • Opheffing GESCO doelgroepvermindering voor omkaderingspersoneel - besluit Vlaamse Regering ondertekend!

  Het besluit omtrent de opheffing van de GESCO’s in omkadering werd op 6 mei 2022 op de Vlaamse Regering ondertekend en treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2022.

  Lees meer
 • RSZ tweede fase: controleer de RSZ-aangifte op niet opgenomen GESCO rechten!

  Uit de gegevens van WSE in het kader van de tweede fase van de RSZ harmonisatie is nogmaals gebleken dat er voor een substantieel gedeelte van de doelgroepwerknemers collectief maatwerk binnen de voormalig sociale werkplaatsen geen enkele RSZ-vermindering wordt aangevraagd. Dit strookt niet met het beginsel dat elke doelgroepwerknemer binnen contingent hetzij het SINE, hetzij het GESCO statuut heeft. We raden aan om dit na te trekken en indien nodig, voor alle kwartalen binnen de verjaringstermijn recht te zetten.

  Lees meer
 • Nieuw vanaf 1 oktober 2023: doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

  De doelgroepvermindering wordt toegekend voor aanwervingen van personen die twee jaar inactief zijn geweest. De inactiviteit kan een periode als werkzoekende (ingeschreven bij de VDAB) uitmaken, maar ook een periode in arbeidsongeschiktheid of in hechtenis.

  De doelgroepvermindering van 1000 EUR gedurende vier kwartalen betekent een aanzienlijke vermindering van de RSZ-bijdragen in het eerste jaar van de aanwerving.

  De doelgroepvermindering komt ter vervanging van de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, maar in tegenstelling tot die afgeschafte maatregel, is de nieuwe doelgroepvermindering wel cumuleerbaar met de loonpremie in collectief (en individueel) maatwerk.

  Meer info op de FAQ (trefwoord: doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring) of hier.

  Lees meer