Algemene voorwaarden

algemeen

Deze website(s) is (zijn) eigendom van HERWIN VZW, met maatschappelijke zetel gelegen te 9000 Gent, Koning Albertlaan 124 en met ondernemingsnummer 0453 093 037 (hierna “HERW!N”).

voorwaarden

Elk gebruik van de website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van deze website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor het gebruik van de website en van de producten en diensten die daarop worden aangeboden, integraal, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaardt. HERW!N behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen.

Een gebruiker kan onze website gebruiken zonder persoonsgegevens mee te delen. Als gevolg daarvan kan het evenwel zijn dat bepaalde functies of delen van de website slechts ten volle toegankelijk zijn als u bepaalde persoonsgegevens deelt (bv. cookies: zie Cookie Policy).

Indien persoonsgegevens worden medegedeeld, garandeert de gebruiker de juistheid en volledigheid ervan. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ervoor zorgen dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk, de toegang tot onze website wordt ontzegd.

Meer informatie over het privacybeleid van HERW!N kan u terugvinden via deze link[A2] .

aansprakelijkheidsbeperking

Wij streven naar zo correct mogelijke informatie en berichtgeving op onze website, maar kunnen nooit de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de berichtgeving of informatie garanderen voor welk gebruik dan ook. Wij kunnen hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld.

Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou worden genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens over gebruikers of derden, noch zijn wij aansprakelijk voor fouten of vergissingen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden geacht directe of indirecte schade of eender welke schade die zou veroorzaakt worden door onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid van informatie of berichtgeving, noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van opschorting, onderbreking, verstoring (technisch), vertraging, moeilijke toegankelijkheid en/of stopzetting van de toegankelijkheid van het geheel of een deel van de website of virussen of andere schadelijke elementen die aanwezig zijn op de website.

Als de gebruiker de aanwezigheid, fout, virus of andere schadelijke elementen op de website aantreft, wordt hij verzocht het mee te delen aan HERW!N (via hello@herwin.be), zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. HERW!N adviseert de gebruiker in elk geval om firewalls, antivirus en andere noodzakelijke beveiligingssoftware op zijn computer te installeren om schade te voorkomen.

HERW!N behoudt zich het recht voor om de website geheel of gedeeltelijk te schorsen of te stoppen, op elk mogelijk ogenblik, zonder motivering en zonder voorafgaande informatie.

hyperlinks naar andere websites

Op onze website kunnen een hyperlinks naar andere websites worden weergegeven. Wij stellen alles in het werk om te verwijzen naar beschikbare websites, maar kunnen niet garanderen dat deze websites steeds beschikbaar zijn of dat er zich m.b.t. deze websites geen stortingen of onderbrekingen voordoen.

Deze websites worden niet beheerd door HERW!N, die niet aansprakelijk kan worden geacht voor hun werking, inhoud en het gebruik ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door HERW!N op de website, impliceert het bestaan van dergelijke links geen enkele goedkeuring door HERW!N met betrekking tot deze websites van derden of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch enige associatie of partnerschap met de exploitanten van deze website(s).

 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de link naar andere websites te onderbreken of weg te halen, zonder voorafgaande waarschuwing. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten.

intellectuele eigendomsrechten

 De website en al zijn componenten zijn eigendom van HERW!N. Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website(s) van HERW!N zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook op andere manieren beschermd. De websites zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan HERW!N.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij wij hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website vallen onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze algemene gebruiksvoorwaarden, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaren de gebruiker en HERW!N zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

vragen en feedback

U kan steeds met ons contact opnemen via onderstaande gegevens:

HERWIN VZW
Koning Albertlaan 124
9000 Gent

Ondernemingsnummer 0453.093.037
T. +32 (0)9 259 97 66

e-mail: hello@herwin.be