Belangenbehartiging

Paritair comité 327.01

 • Inclusief werken

In het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PC 327.01) worden de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden overeengekomen en vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Herw!n verdedigt er de belangen van haar leden-werkgevers. De standpunten die de werkgeversdelegatie binnen het paritair comité verdedigt, worden voorbereid in de interne, door de Raad van Bestuur gemandateerde werkgroep Paritair comité.

Lopende zaken

 • Sectoraal akkoord omtrent het recht op deconnectie

  Sociale partners bereiken een akkoord binnen het PC 327.01 omtrent het recht op deconnectie in uitvoering van de arbeidsdeal

  Lees meer
 • VIA 6 cao rond structureel telewerk ondertekend

  Intersectorale VIA 6 cao rond structureel telewerk

  Lees meer
 • Nieuwe maatwerkbedrijven worden onder toepassingsgebied fondsen gebracht

  Nieuwe maatwerkbedrijven (erkend na 1 januari 2019, dus zonder label sociale of beschutte werkplaats) vielen tot voor kort niet onder het toepassingsgebied van de sectorale fondsen voor bestaanszekerheid (fonds voor bestaanszekerheid, vormingsfonds).

  Een aantal wijzigingscao’s brengt daar nu verandering in, nieuwe maatwerkbedrijven zullen vanaf 1 juli onder de toepassing worden gebracht van de sectorale fondsen bevoegd voor de sociale werkplaatsen. Dit betekent dat nieuwe maatwerkbedrijven ook een bijdrage zijn verschuldigd aan het fonds voor bestaanszekerheid (0,60%) en recht verwerven op prestaties vanuit de fondsen (terugbetaling aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid, syndicale premie, vormingen).

  Je kan de cao’s hier nalezen.

  Lees meer
 • IPA akkoord 2023-2024 en koopkrachtpremie

  Eind maart heeft de G10 een akkoord bereikt voor de IPA-periode 2023-2024.
  Het akkoord is nodig om de stelsels SWT en tijdskrediet landingsbanen te kunnen verlengen. De intersectorale NAR-cao’s hieromtrent worden eind mei verwacht, daarna moeten ook de sectorcao’s worden vernieuwd. De huidige cao’s lopen af op 30 juni. Nieuw is dat voor doelgroepwerknemers in de maatwerksector de loopbaanvoorwaarde om in een stelsel tijdskrediet landingsbanen in te stappen wordt verlaagd van 35 naar 25 jaar. Dit moet meer oudere doelgroep werknemers de kans geven aan het werk te blijven aan een verminderd arbeidsvolume. Daarnaast werd ook opnieuw bevestigd dat het minimumloon op 1 april 2024 en op 1 april 2026 telkens met 35 EUR zal stijgen.

  Intussen zijn ook de contouren bekend van de koopkrachtpremie van maximaal 750 EUR die kan worden toegekend in ondernemingen waar er tijdens de crisis goede resultaten zijn gehaald. De koopkrachtpremie volgt het stelsel van de Coronapremie en is dus vrij van gewone RSZ bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Er is wel een bijzondere bijdrage van 16,5% verschuldigd. De koopkrachtpremie moet toegekend worden door een sectorale cao of een cao op ondernemingsvlak, eventueel ook via individuele overeenkomsten. De koopkrachtpremie moet een compensatie vormen voor het gegeven dat de loonnorm voor 2023-2024 0% bedraagt. Het is niet de bedoeling hieromtrent een sectorcao voor het PC 327.01 af te sluiten. Koopkrachtmaatregelen maken in de Vlaamse social profit het voorwerp uit van VIA akkoorden.

  Lees meer
 • Ziek tijdens vakantie: recht op gewaarborgd loon en behoud van vakantiedagen

  Wie ziek werd tijdens zijn vakantie, verliest volgens de huidige regelgeving zijn vakantiedagen. De eerste schorsing primeert. Het Europees Hof van Justitie bevond die regeling reeds eerder in strijd met het recht op vier weken vakantie. De wet is nu aangepast.
  Lees meer