Belangenbehartiging

Paritair comité 327.01

 • Inclusief werken

In het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PC 327.01) worden de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden overeengekomen en vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Herw!n verdedigt er de belangen van haar leden-werkgevers. De standpunten die de werkgeversdelegatie binnen het paritair comité verdedigt, worden voorbereid in de interne, door de Raad van Bestuur gemandateerde werkgroep Paritair comité.

Lopende zaken

 • Dan toch een koopkrachtpremie in de maatwerksector

  Op de ministerraad van 22 december werd alsnog een bedrag vrijgemaakt voor de toekenning van een koopkrachtpremie aan de werknemers uit de maatwerksector.

  Op 29 december sloten de sociale partners hierover een sectorcao af.  Een voltijdse werknemer heeft recht op een premie van 200 EUR.

  Lees meer
 • Sectorvakbonden plannen acties vanaf december wegens uitblijven koopkrachtmaatregelen

  De sectorale vakbonden hebben bij de voorzitter van het paritair comité 327.01 een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend voor acties met ingang van 8 december 2023.

  Op 8 december wordt een eerste actiedag georganiseerd. Eventuele afwezigheden door deelname aan de actie zijn dus gedekt door een stakingsaanzegging.

  De vakbondsvertegenwoordigers beklemtonen dat de actie niet gericht is tegen de werkgevers, maar een reactie is op het uitblijven van middelen vanuit de Vlaamse Regering ter versterking van de koopkracht. Ze verwijzen daarvoor naar het VIA 6 akkoord waarin een tweede anciënniteitstoeslag in het vooruitzicht werd gesteld, tot beloop van de loonnorm 2023-2024.

   

   

  Lees meer
 • Sectoraal akkoord omtrent het recht op deconnectie

  Sociale partners bereiken een akkoord binnen het PC 327.01 omtrent het recht op deconnectie in uitvoering van de arbeidsdeal

  Lees meer
 • VIA 6 cao rond structureel telewerk ondertekend

  Intersectorale VIA 6 cao rond structureel telewerk

  Lees meer
 • Nieuwe maatwerkbedrijven worden onder toepassingsgebied fondsen gebracht

  Nieuwe maatwerkbedrijven (erkend na 1 januari 2019, dus zonder label sociale of beschutte werkplaats) vielen tot voor kort niet onder het toepassingsgebied van de sectorale fondsen voor bestaanszekerheid (fonds voor bestaanszekerheid, vormingsfonds).

  Een aantal wijzigingscao’s brengt daar nu verandering in, nieuwe maatwerkbedrijven zullen vanaf 1 juli onder de toepassing worden gebracht van de sectorale fondsen bevoegd voor de sociale werkplaatsen. Dit betekent dat nieuwe maatwerkbedrijven ook een bijdrage zijn verschuldigd aan het fonds voor bestaanszekerheid (0,60%) en recht verwerven op prestaties vanuit de fondsen (terugbetaling aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid, syndicale premie, vormingen).

  Je kan de cao’s hier nalezen.

  Lees meer
 • IPA akkoord 2023-2024 en koopkrachtpremie

  Eind maart heeft de G10 een akkoord bereikt voor de IPA-periode 2023-2024.
  Het akkoord is nodig om de stelsels SWT en tijdskrediet landingsbanen te kunnen verlengen. De intersectorale NAR-cao’s hieromtrent worden eind mei verwacht, daarna moeten ook de sectorcao’s worden vernieuwd. De huidige cao’s lopen af op 30 juni. Nieuw is dat voor doelgroepwerknemers in de maatwerksector de loopbaanvoorwaarde om in een stelsel tijdskrediet landingsbanen in te stappen wordt verlaagd van 35 naar 25 jaar. Dit moet meer oudere doelgroep werknemers de kans geven aan het werk te blijven aan een verminderd arbeidsvolume. Daarnaast werd ook opnieuw bevestigd dat het minimumloon op 1 april 2024 en op 1 april 2026 telkens met 35 EUR zal stijgen.

  Intussen zijn ook de contouren bekend van de koopkrachtpremie van maximaal 750 EUR die kan worden toegekend in ondernemingen waar er tijdens de crisis goede resultaten zijn gehaald. De koopkrachtpremie volgt het stelsel van de Coronapremie en is dus vrij van gewone RSZ bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Er is wel een bijzondere bijdrage van 16,5% verschuldigd. De koopkrachtpremie moet toegekend worden door een sectorale cao of een cao op ondernemingsvlak, eventueel ook via individuele overeenkomsten. De koopkrachtpremie moet een compensatie vormen voor het gegeven dat de loonnorm voor 2023-2024 0% bedraagt. Het is niet de bedoeling hieromtrent een sectorcao voor het PC 327.01 af te sluiten. Koopkrachtmaatregelen maken in de Vlaamse social profit het voorwerp uit van VIA akkoorden.

  Lees meer
 • Ziek tijdens vakantie: recht op gewaarborgd loon en behoud van vakantiedagen

  Wie ziek werd tijdens zijn vakantie, verliest volgens de huidige regelgeving zijn vakantiedagen. De eerste schorsing primeert. Het Europees Hof van Justitie bevond die regeling reeds eerder in strijd met het recht op vier weken vakantie. De wet is nu aangepast.
  Lees meer
 • Paasakkoord in maatwerksector

  De federale overheid legde in de voorbije regeerperiode een aantal verplichtingen in het mandje van de werkgevers zonder hiervoor in compensatie te voorzien.

  Voor de maatwerksector heeft vooral de verhoging van het GGMMI een grote impact, een gegeven dat door het bevoegde kabinet tot onze teleurstelling niet werd erkend.
  Daarnaast schreef de wetgever ook de kost van de dalingen in de uitkeringen  tijdelijke werkloosheid op het conto van de werkgevers door een bijkomende toeslag op te leggen van 5 EUR.

  De sociale partners bereikten op 29 maart een akkoord om de financiële impact van deze maatregelen vanuit de sectorale fondsen te dempen.

  Lees meer