Belangenbehartiging

Individueel maatwerk

 • Inclusief werken

Met het decreet individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid inzetten op de inschakeling van alle werkgevers in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen.

Werkgevers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een werkondersteuningspakket (WOP): een loonpremie en/of een begeleidingspremie.

De maatregel IMW zal in de plaats komen van de Lokale Diensteneconomie (LDE), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) en de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Ook maatwerkafdelingen (MWA) zullen verdwijnen.

Lopende zaken

 • De sociale tewerkstellingsonderneming (STO) is geboren!

  Op vrijdag 19/01/2024 keurde de Vlaamse Regering het derde ontwerp van het ondersteuningsdecreet (decreet over de ondersteuning van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen) goed. Daarin komen we een nieuws soort sociale onderneming tegen: de sociale tewerkstellingsonderneming (STO). Sociale tewerkstellingsondernemingen zijn ondernemingen die door de Vlaamse Regering zijn erkend en die aan al de volgende voorwaarden voldoen:

  a) ze hebben tot doel werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt kwaliteitsvol te begeleiden en competentieversterkend in te schakelen… ;
  b) ze stellen op jaarbasis op ondernemingsniveau minimaal 30% werknemers tewerk met individueel maatwerk;
  c) ze kennen een beperking toe op het uitkeren van de winst in functie van hun sociale doelstellingen;
  d) ze zijn geregistreerd als kwaliteitsvolle dienstverleners bij DWSE.

  Het decreet moet nu nog wel door het parlement worden goedgekeurd, maar als het goed is voor de regering zal het ook wel goed zijn voor het parlement.

  Bij HERW!N zijn we hierover heel blij, niet enkel omdat het fijn is als jarenlang lobbywerk wordt beloond, maar vooral omdat het een oplossing biedt voor onze leden maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen, die sinds de zomer van vorig jaar met individueel maatwerk aan de slag gegaan zijn. Ook voor leden die noch maatwerkbedrijf, noch maatwerkafdeling, noch lokale diensteneconomie-onderneming waren of zijn kunnen als STO een duidelijke erkenning als sociale economie onderneming bekomen.

  Lees meer
 • Subsidiebetalingen Individueel maatwerk en overgangsmaatregel

  Er zijn IMW subsidies uitbetaald, maar er is nog heel wat onduidelijk.

  Lees meer