FAQ

Ziekte is gelijkgesteld voor de eerste 76 uur bij de toekenning van de jaarlijkse premie omkadering. Wordt dit aangepast bij deeltijdse tewerkstelling of bij indiensttreding?

Het aantal ziekte-uren dat wordt gelijkgesteld wordt inderdaad geproratiseerd bij een deeltijdse betrekking. Wie halftijds werkt, bezit dus maar 38 uren die bij ziekte worden gelijkgesteld.

Daarentegen is er geen herrekening voorzien bij een onvolledig dienstjaar. Wie dus in de loop van het jaar in dienst treedt, behoudt het recht op 76 ziekte-uren voor dat jaar.

Zie cao van 15 juni 2021 houdende een premie voor omkaderingspersoneel in de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven in uitvoering van het voorakkoord van 24 november 2020 voor de social/non profitsectoren binnen PC 327.01 voor de periode 2021-2025