FAQ

Wordt de jaarlijkse premie voor omkadering geproratiseerd in functie van de arbeidsduur en effectieve prestaties?

De premie wordt toegekend in verhouding tot de gewerkte en gelijkgestelde uren. Er is dus een proratisering in functie van de arbeidsduur en in functie van prestaties.

Worden voor de berekening van de premie met prestaties gelijkgesteld:

– Ziekte (met een maximum van 76 uren) (er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen ziekte van gemeen recht en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval);
– betaalde vakantie- en feestdagen
– syndicaal verlof
– familiaal verlof
– klein verlet
– educatief verlof / Vlaams Opleidingsverlof
– tijdelijke werkloosheid;
– dagen vrijstelling arbeidsprestaties in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22/01/2019

Zie cao van 15 juni 2021 houdende een premie voor omkaderingspersoneel in de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven in uitvoering van het voorakkoord van 24 november 2020 voor de social/non profitsectoren binnen PC 327.01 voor de periode 2021-2025