FAQ

Welke formaliteiten moeten er vervuld worden in het kader van de jongerenverplichting?

Opdat de jongeren zouden meetellen voor de jongerenverplichting, is het noodzakelijk om ze onder een specifieke code in de DMFA aan te geven.

Er zijn verschillende codes naargelang de situatie van de jongere (buitenlandse afkomst, gehandicapt, startbaanovereenkomst type 2 of 3). Je moet de nodige bewijsstukken overleggen aan het sociaal secretariaat (bijvoorbeeld, attest VAPH of verklaring op eer bij een jongere van buitenlandse afkomst).

Daarnaast, om als startbaanovereenkomst type 2 (arbeidsovereenkomst + opleiding) te kunnen doorgaan, moeten de gegevens in verband met de opleiding opgenomen worden in de startbaanovereenkomst en moet de opleidingsinstelling een inschrijvingsbewijs en een bewijs van opvolging aan de jongere uitreiken, die de werkgever moet bewaren. Modellen zijn beschikbaar op de website van FOD Waso.