FAQ

Welke bewijzen moet een onderneming kunnen voorleggen dat de werknemers aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op de vrijstelling werken in onroerende staat op locatie?

In elk geval moet de werkgever een nominatieve lijst bijhouden met volgende gegevens:

– het aantal effectief gepresteerde arbeidsuren waarin in ploegverband werken in onroerende staat op locatie werden verricht;

– in voorkomend geval, het aantal uur waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst, indien kan worden aangetoond dat de betrokken werknemer, overeenkomstig zijn arbeidsregeling, werken in onroerende staat op locatie zou hebben verricht, en waarvoor het loon door de werkgever werd doorbetaald;

– het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren;

– in voorkomend geval het totale aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst maar waarvoor het loon wordt doorbetaald;

– de identificatie van de locatie of locaties waar de werknemer in ploegverband de werken in onroerende staat op locatie heeft verricht;

– de vastgestelde belastbare bezoldigingen die aan de werknemer wordt betaald of toegekend, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen;

– het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing;

– het bedrag van het betaalde of toegekende bruto-uurloon, voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage.

–  het bewijs dat:
— ofwel de aanmelding bij de Rijksdienst van Sociale Zekerheid werd gedaan overeenkomstig artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de                        besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
— ofwel artikel 30bis van de voormelde wet van 27 juni 1969 geen aanmelding vereist.

Vele zaken kunnen aangeleverd worden door het sociaal secretariaat, andere zaken (vb. locaties, bewijs van werkmelding of bewijs dat dit niet vereist is (vb. groenonderhoud, op basis van NACE-code) moet het maatwerkbedrijf zelf kunnen voorleggen.

Je vraagt best advies bij je sociaal secretariaat, die met deze maatregel vertrouwd zijn uit de andere sectoren.