FAQ

Wat zijn de voorwaarden voor enclavewerking?

Enclavewerking is de begeleide inschakeling van een of meer doelgroepwerknemers in de kernactiviteit van een andere onderneming of organisatie waarmee het maatwerkbedrijf samenwerkt. Enkel maatwerkbedrijven kunnen enclaves uitsturen.

De activiteit moet passen binnen de hoofdactiviteit van het bedrijf waar de enclave gevestigd is. Groenwerk bij een groenbedrijf is enclave; groenwerk bij een textielbedrijf is dit niet.
Er moet een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten tussen beide bedrijven. De aanvraagprocedure beperkt zich tot een kennisgeving van de overeenkomst die minimum 1 dag voor de aanvang van de werken naar het Departement WSE dient gestuurd te worden.

Je kan natuurlijk ook nog altijd opdrachten uitvoeren in het kader van ‘een aanneming van diensten’ zonder dat het enclavewerking betreft, met name wanneer de doelgroepwerknemers niet worden ingeschakeld in de kernactiviteit van een andere onderneming.

Het bedrijf dat de enclave onthaalt, mag geen elementen van het werkgeversgezag op zich nemen. Dit zou immers neerkomen op een (verboden) terbeschikkingstelling. De doelgroepwerknemers mogen dus uitsluitend instructies krijgen van de begeleider. Om die reden wordt vereist dat de begeleider permanent aanwezig is.

Die begeleiding moet dus voorzien worden vanuit het maatwerkbedrijf zelf. Begeleiding kan niet vlinderen ook al zouden het allemaal mensen zijn met een lage begeleidingsnood. Onder begeleiding wordt een gekwalificeerde begeleider verstaan zoals omschreven in het decreet. Deze persoon voldoet dus aan de opleidingsvoorwaarden en beschikt over de kerncompetenties samenwerken, communiceren en persoonsgericht werken.

Het is geen probleem als het om verbonden organisaties gaat, maar het moeten dus wel verschillende juridische entiteiten zijn.

Er is in de wetgeving geen beperking op de omvang van de enclave (uiteraard moeten de begeleidingsnormen wel worden nageleefd). De doelgroepwerknemers in enclave kunnen wisselen, maar ze moeten wel dagelijks geregistreerd worden.

Er is ook een cao afgesloten omtrent enclavewerking, die zaken voorschrijft in het kader van het sociaal overleg:

  • Informeren van de vakbondsafvaardiging en eventueel ondernemingsraad en CPBW. De cao bevat in bijlage een lijst met de inhoud van deze informatieplicht.
  • Regeling omtrent vervoer van en naar enclave. Dit laatste punt is beschreven vanuit de optiek dat er collectief vervoer wordt georganiseerd vanuit het maatwerkbedrijf. De werknemer kan uiteraard ook rechtstreeks naar plaats van tewerkstelling gaan.