FAQ

Wat wordt bedoeld met de eerste fase en tweede fase van de RSZ harmonisatie?

De RSZ harmonisatie houdt een gelijkschakeling in tussen voormalige sociale werkplaatsen en voormalig beschutte werkplaatsen op gebied van de verschuldigde RSZ-werkgeversbijdragen.

De eerste fase van de harmonisering is ingegaan op 1 januari 2022 en hield volgende zaken in:

– De uitbreiden van categorie 3 van de structurele vermindering tot alle maatwerkbedrijven (de voormalig sociale werkplaatsen behoorden voor 1 januari 2022 tot categorie 1 (profit));
– De opheffing van de GESCO-doelgroepvermindering voor omkaderingsleden van voormalig sociale werkplaatsen;
– De uitbreiding van het toepassingsgebied van de sociale maribel en de bijzondere regeling voor de beschutte werkplaatsen met alle maatwerkbedrijven (voordien waren de sociale werkplaatsen uitgesloten). De voormalig sociale werkplaatsen verwierven hierdoor een recht op een tussenkomst vanuit het fonds sociale maribel voor bijkomende tewerkstelling (ronde X);
– De opheffing van de bijkomende herinschakelingsuitkering (SINE+-uitkering) en het uitdoven van de eraan verbonden tewerkstelling (hiervoor werd in een overgangsregeling voorzien).

De tweede fase van de harmonisering gaat in op 1 januari 2023 en houdt volgende zaken in:

– Aanpassing van de omschrijving van de categorie werknemers waarvoor de loonmatigingsbijdrage niet is verschuldigd en waarvoor afzonderlijke regels gelden bij de berekening van de structurele vermindering. Gemakshalve verwijzen we hiervoor naar categorie 3B. Vanaf 1 januari 2023 vallen alle werknemers met een erkende arbeidsbeperking onder categorie 3B (voordien was dit beperkt tot de mindervalide werknemers tewerkgesteld door beschutte werkplaatsen).
– De opheffing van de GESCO-doelgroepvermindering voor doelgroepwerknemers van voormalig sociale werkplaatsen.