FAQ

Wat is een startbaanovereenkomst en wat is de link met de jongerenverplichting?

Een startbaanovereenkomst is elke arbeidsovereenkomst van minstens een halftijdse tewerkstelling met een jongere die de leeftijd van 26 jaar nog niet heeft bereikt ofwel een overeenkomst met een jongeren in het kader van een bepaald type opleidingsovereenkomst.

Een overeenkomst die aan de voorwaarden voldoet (jongere, halftijds) heeft automatisch de hoedanigheid van startbaanovereenkomst.

Volgende types worden onderscheiden:

– Startbaanovereenkomst type 1: dit is een gewone (minstens) halftijdse arbeidsovereenkomst met een jongere;
– Startbaanovereenkomst type 2: dit is een combinatie van een (minstens) halftijdse arbeidsovereenkomst en een opleiding
o Jongeren die dit type hebben worden dubbelgeteld;
o De opleiding moet minstens 240 uren bedragen op jaarbasis;
o Hiervoor zijn wel een aantal bijkomende formaliteiten noodzakelijk
– Startbaanovereenkomst type 3: dit is het enige type waarbij er geen arbeidsovereenkomst is maar wel een (in Vlaanderen) een overeenkomst alternerende opleiding of een stageovereenokmst alternerende opleiding.

Arbeidsovereenkomsten voor studentenarbeid kunnen geen startbaanovereenkomst zijn. Ook een individuele beroepsopleiding valt hier niet onder.

Startbaanovereenkomsten worden als dusdanig aangegeven in de DMFA waardoor de controle op de jongerenverplichting mogelijk is. Ook gelden voor startbaanovereenkomsten een aantal afwijkende arbeidsrechtelijke regels (sollicitatieverlof, verkorte opzegtermijn).