FAQ

Wat houdt het specifieke systeem voor doelgroepwerknemers in IFIC in?

De IFIC functieclassificatie is niet zo eenvoudig toe te passen op de doelgroepwerknemers in collectief maatwerk.

De IFIC functieclassificatie deelt de doelgroepwerknemers in in een bepaalde klasse op basis van de taken die ze geacht worden uit te voeren in hun functie. De klasse waarin ze worden ingedeeld zal bepalend zijn voor het (toekomstig) baremaloon. De functieclassificatie houdt echter geen rekening met de individuele begeleidingsnood en wisselvalligheid in het functioneren als gevolg van de persoonlijke (psychosociale) problematiek. Bovendien wisselen doelgroepwerknemers vaker van functie dan werknemers in het regulier circuit.

Om die redenen werd er een bijzonder akkoord gesloten over de toepassing van de IFIC functieclassificatie voor doelgroepwerknemers.

Dit akkoord houdt drie gradaties in:

– Een doelgroepwerknemer die 80% of meer van de taken beschreven in de IFIC functiebeschrijving toepast, oefent de ‘volle’ functie uit, met de toepasselijke categorie. Voor een aantal functies zijn bestaat er een beknopte variant, de ‘essentiële taken functie’. In dat geval volstaat het dat de doelgroepwerknemer 80% van de essentiële taken uitoefent.

– Een doelgroepwerknemer die niet meer dan 2 (indien de functiebeschrijving minder dan 12 taken bevat) of 3 (vanaf minstens 12 taken) taken uitvoert, wordt beschouwd als een ‘basismedewerker doelgroepwerknemer’. Deze werknemer bevindt zich in de laagste categorie.

– Doelgroepwerknemers die geen 80% van de taken van een functie uitoefenen, maar ook geen basismedewerker zijn, oefenen een zogenaamde ‘gedifferentieerde’ functie uit. De categorie van de gedifferentieerde functies is lager dan die voor de volle functie.

Daarnaast is bepaald dat een doelgroepwerknemer die net in dienst is getreden, gedurende twee keer 6 maanden kan beschouwd worden als ‘medewerker in opleiding en oriëntatie’, die zich in de laagste categorie bevindt.

Tenslotte bevat het doelgroepakkoord drie randvoorwaarden voor de uitrol van IFIC:

– Categorie 1, 2 en 3 zal verloond worden aan het GGMMI
– Er wordt voor de doelgroep een sectorspecifieke anciënniteitsregeling uitgewerkt. Merk op dat een eerste stap hier reeds werd in genomen met de anciënniteitstoeslag uit VIA 6.
– Elke stap die gezet wordt in de implementatie van de functieclassificatie dient financieel afgedekt te zijn door de Vlaamse overheid.