FAQ

Wat houdt de werkingssubsidie in voor lokale besturen met een aanvullend lokaal dienstenaanbod ingevoerd samen met individueel maatwerk?

! Volgende informatie is gebaseerd op het ontwerp van besluit en is dus nog niet definitief.

Dit is een jaarlijkse werkingssubsidie voor lokale besturen die een aanvullend lokaal dienstenaanbod inrichten. Het aanvullend lokaal dienstenaanbod moet voldoen aan dezelfde voorwaarden die voorheen golden voor lokale diensten binnen LDE (geen verdringing bestaande tewerkstelling, ingebed in lokale socio-economische weefsel, etc.).

De jaarlijkse werkingssubsidie wordt enkel toegekend in een overgangsperiode tot 31 december 2025. Nadien moet een nieuw financieel kader geboden worden vanuit het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van sociale economie (ondersteuningsdecreet).

Wat de omvang van de jaarlijkse werkingssubsidie zal zijn per gemeente is nog niet bekend. Wel vermeldt het besluit dat er een methodiek zal worden gebruikt waarbij ‘samenwerkingsvormen die voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit zijn gesloten tussen de lokale besturen en de lokale dienstenondernemingen, in rekening worden gebracht.’

In de nota wordt aan de lokale besturen gevraagd om de bestaande samenwerkingsverbanden te respecteren, maar tegelijkertijd krijgen de lokale besturen de mogelijkheid om de lokale aanvullende diensten in te bedden in de eigen interne werking.