FAQ

Wat gebeurt er met de sociale overlegorganen (OR/CPBW/VA) die bestaan binnen de LDE-entiteit na de overgang van de LDE-activiteit naar het maatwerkbedrijf?

Voor wat betreft de OR/CPBW

In deze hypothese gaan we ervan uit dat er zowel in de het maatwerkbedrijf als in de LDE-entiteit een of meerdere sociale overlegorganen (CPBW en/of OR) aanwezig zijn. Als er personeelsafgevaardigden mee overgaan naar het maatwerkbedrijf, dan wordt het overlegorgaan in kwestie uitgebreid met de nieuwe personeelsafgevaardigden.

Let op, ook de kandidaten op de lijsten voor de sociale verkiezingen van 2020 die worden overgedragen behouden de status van beschermde werknemer.
Indien de LDE-entiteit ook na de overgang van de LDE-werking blijft bestaan en er personeelsafgevaardigden uit het CPBW en/of OR werden overgedragen aan het maatwerkbedrijf, zal de overgedragen personeelsafgevaardigde vervangen worden door een plaatsvervangend lid.

Wat betreft de vakbondsafgevaardigden:

We gaan ervan uit dat de LDE-werking zal geïntegreerd worden in het maatwerkbedrijf en geen afzonderlijke technische bedrijfseenheid zal blijven uitmaken.

In dat geval schrijft cao nr. 5 (art. 20bis) voor dat de vakbondsafvaardiging binnen de 6 maanden opnieuw moet worden samengesteld. De wedersamenstelling moet gebeuren overeenkomstig de regels van de sectorale cao van 10 januari 2012 (indien inkanteling in sociale werkplaats). Er is geen wedersamenstelling indien het aantal werknemers minder dan 25 bedraagt.

Tot aan de wedersamenstelling oefenen de vakbondsafgevaardigden van het maatwerkbedrijf samen met de overgedragen vakbondsafgevaardigden tijdelijk gezamenlijk verder hun mandaat uit. Indien de wedersamenstelling door toedoen van de werknemersorganisaties niet is gebeurd binnen de 6 maanden, verliezen de overgedragen vakbondsafgevaardigden hun mandaat 6 maanden na de transactie.

In elk geval behouden de vakbondsafgevaardigden hun ontslagbescherming tenminste voor de duur van het initiële mandaat (ook als ze niet worden aangesteld in de wedersamengestelde VA).