FAQ

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen voor werknemers tewerkgesteld door een maatwerkbedrijf na de invoering van individueel maatwerk?

SINE-doelgroepwerknemers (met WOP) binnen contingent tewerkgesteld door een voormalig sociale werkplaats blijven vrijgesteld van RSZ basisbijdragen op grond van het GESCO-statuut. De SINE-uitkering wordt stopgezet, maar werd in het verleden toch al afgetrokken van de loonpremie, die nu ten volle wordt toegekend.

De voordelen van de SINE-werknemers buiten contingent kunnen omgezet worden in een contingent collectief maatwerk, indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het gaat om SINE-gerechtigden voor onbepaalde duur,
  • Er is geen WOP toegekend in de laatste 6 kwartalen;
  • De werkgever verbindt zich ertoe de tewerkstelling te behouden, tenzij de economische leefbaarheid van het bedrijf in het gedrang komt;

 

De minister bepaalt de omzettingswijze. Op dit moment is de omzettingsratio dus nog niet bekend. Het zal wellicht in de richting van 3 SINE’s voor 1 VTE CMW gaan.

 

Wanneer de SINE-voordelen niet worden omgezet in een contingent collectief maatwerk (vb. SINE van bepaalde duur), kan de werkgever nog maximaal 2 jaar de SINE-voordelen genieten.