FAQ

Komen er sectorcao’s omtrent het recht op deconnectie en opleidingen in het kader van de arbeidsdeal?

Dit is nog onduidelijk. Het is in elk geval de bedoeling van de werkgeversbank om zoveel als mogelijk op sectoraal niveau te regelen.