FAQ

Komen er sectorcao’s omtrent het recht op deconnectie en opleidingen in het kader van de arbeidsdeal?

Dit is nog onduidelijk. Op dit moment is er nog geen overleg aan de gang.