FAQ

Kan het doorstroomtraject uitmonden in de beëindiging van de WOP?

Ja, als VDAB vaststelt dat doelgroepwerknemer geen ondersteuning of een lagere vorm van ondersteuning nodig heeft dan die vermeld in dit besluit; en als de doelgroepwerknemer niet zelf wil doorstromen.

De CAO van 17 december 2019 inzake de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten verbiedt de vroegere praktijk om het stopzetten van de WOP als ontbindende voorwaarde in te schrijven in de arbeidsovereenkomst. Een maatwerkbedrijf doet er wel goed aan in te schrijven dat medewerking aan doorstroom een essentiële voorwaarde vormt van de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer dan pertinent weigert door te stromen, zal het maatwerkbedrijf dit kunnen inroepen als geldig ontslagmotief.

Voorbeeld van een dergelijke clausule: “De arbeidsovereenkomst kan uitmonden in een doorstroomtraject waarbij de werknemer eventueel de kans zal worden geboden om door te stromen naar het regulier arbeidscircuit. De werknemer verbindt zich ertoe mee te werken aan het doorstroomtraject en door te stromen wanneer de VDAB in toepassing artikel 70, vijfde lid van het Besluit van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling vaststelt dat de werknemer geen werkondersteunende maatregelen meer behoeft. Partijen beschouwen dit als een essentieel bestanddeel van deze arbeidsovereenkomst.”

Wanneer het maatwerkbedrijf tot ontslag met opzegtermijn overgaat, moet het maatwerkbedrijf dat door de VDAB op de hoogte gebracht is, binnen de 30 dagen een afschrift van de opzeggingsbrief aan het departement bezorgen: de WOP wordt dan stopgezet op het einde van het kwartaal waarin de opzegtermijn afloopt.

Als het maatwerkbedrijf nalaat de opzeggingsbrief aan het departement te bezorgen, wordt de steunverlening automatisch beëindigd op het einde van het kwartaal waarin de kennisgeving door de VDAB gebeurd is.