FAQ

In welke gevallen moet een maatwerkbedrijf een aangifte van werken (werkmelding) bij de RSZ doen die een voorwaarde is om de vrijstelling te kunnen genieten?

Wanneer een maatwerkbedrijven werken in onroerende staat uitvoert als aannemer (‘eenieder die zich ertoe verbindt om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren voor een opdrachtgever’), is het verplicht hiervan aangifte te doen bij de RSZ (artikel 30bis RSZ-wet).

Hierop zijn er twee soorten uitzonderingen:

– Een uitzondering die verband houdt met de aard van het werk: een aantal activiteiten uit de land-, tuin- en bosbouw (de lijst met de uitzonderingen bevat de omschrijvingen van een aantal NACE-codes). Deze werken moeten niet gemeld worden. Dit houdt in dat een ‘klassieke’ groenactiviteit niet onderworpen is aan de werkmelding;

– Een uitzondering die verband houdt met de waarde van de werken, er is geen werkmelding vereist indien het bedrag van de werken lager ligt dan:
o 30 000 EUR (exclusief BTW) (geen onderaannemers);
o 5000 EUR (exclusief BTW) (één onderaannemer).
Voor raamcontracten en onderhoudscontracten (‘werken met een doorlopend einddoel’) wordt het bedrag van de werken op jaarbasis berekend of geschat.

Alle andere werken in onroerende staat (metselwerken, restauratiewerken, schilderwerken, werken aan wegen, schoonmaak en -onderhoudswerken,…) die de grensbedragen overstijgen, zijn onderworpen aan de werkmelding.

Meer gedetailleerde info over de verplichting tot het uitvoeren van een werkmelding en de omschrijvingen van de uitgezonderde activiteiten (dezelfde als de NACE-code omschrijvingen) vind je hier. Klik hier de webtoepassing.

Als de werken niet gemeld zijn, is de aannemer aan de RSZ een som verschuldigd van 5% van het totale bedrag exclusief BTW.