FAQ

In welk document moet het interne meldingskanaal worden ingevoerd?

Het invoeren van procedures inzake de melding van inbreuken moet gebeuren na overleg met de sociale partners, en dus moet dit besproken worden in de ondernemingsraad, met de vakbondsafvaardiging of in het CPBW. De vorm is niet wettelijk vastgelegd. Dit kan in een cao, in het arbeidsreglement of in een afzonderlijk intern reglement (policy) worden vastgelegd. In principe moet de informatie over de procedures voor een interne en externe melding voor eenieder toegankelijk zijn die een melding kunnen doen (dus niet enkel werknemers) en is publicatie op de website van de onderneming van het klokkenluidersbeleid dus aangewezen.

Indien de procedures worden opgenomen in het arbeidsreglement, moet bij elke aanpassing de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement worden gevolgd. Dit garandeert wel dat tenminste alle werknemers er kennis van kunnen nemen.
Een voorbeeld van klokkenluiders beleid vind je hier.