FAQ

Hoe kan een beslissing van de VDAB over de indicering en de evaluatie binnen individueel maatwerk worden aangevochten?

De werknemer of werkzoekende moet zelf beroep aantekenen tegen de beslissing van de VDAB in het kader van een indicering.

De werkgever kan enkel beroep aantekenen bij een beslissing na een evaluatie van de werkondersteunende maatregelen (aanvraag tot verhoging of verlenging). De heroverweging kan echter ook tot gevolg hebben dat het WOP-pakket op een andere wijze wordt herzien.

Het beroep moet ingediend worden binnen de 45 dagen vanaf de datum van de kennisname van de vaststelling van de behoefte. Dit is een vervaltermijn, er is geen beroep mogelijk na afloop ervan.

De heroverwegingscommissie moet binnen de 60 dagen na ontvangst van het verzoek een advies uitbrengen. Binnen de 30 dagen na ontvangst van het advies, moet de raad van bestuur een beslissing nemen.

Het verzoek wordt ingediend via een formulier beschikbaar op de website van de VDAB.