Is de periode in arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval gelijkgesteld bij de toekenning van de jaarlijkse premie?

Wordt de jaarlijkse premie omkadering geïndexeerd?

Telt de jaarlijkse premie omkadering mee bij de berekening van de eindejaarspremie?

Wordt er vakantiegeld berekend op de jaarlijkse premie voor omkadering?

Hebben werknemers die voor september uit dienst treden ook recht op de jaarlijkse premie omkadering?

Ziekte is gelijkgesteld voor de eerste 76 uur bij de toekenning van de jaarlijkse premie omkadering. Wordt dit aangepast bij deeltijdse tewerkstelling of bij indiensttreding?

Wordt de jaarlijkse premie voor omkadering geproratiseerd in functie van de arbeidsduur en effectieve prestaties?

Is er een anciënniteitsvoorwaarde om recht te hebben op de jaarlijkse premie omkadering?

In onze onderneming maken we gebruik van interne barema’s die zich situeren tussen de categorieën 2 en 3 van de sectorale loonbarema’s. Moeten we aan deze personen een premie toekennen?

De premie geldt enkel voor omkaderingsleden die behoren tot de categorieën 3, 4 of 5. Hoe moeten we dit zien? Moeten we kijken naar de strikte functieclassificatie of naar de inschaling in een bepaalde looncategorie?