Worden de SINE-doelgroepverminderingen automatisch overgezet op het maatwerkbedrijf bij een inkanteling in een bestaande maatwerkbedrijf?

Kan een werknemer zich verzetten tegen de inkanteling in een bestaand maatwerkbedrijf?

Wat gebeurt er met de sociale overlegorganen (OR/CPBW/VA) die bestaan binnen de LDE-entiteit na de overgang van de LDE-activiteit naar het maatwerkbedrijf?

Hoe worden de VIA middelen berekend in het overgangsjaar bij inkanteling of toetreding tot het PC 327.01?

Wanneer ontvangt een LDE-entiteit die is inkanteld of toegetreden tot het PC 327.01 subsidies van het fonds sociale maribel voor de ingekantelde werknemers?

Moet er bij een inkanteling van de LDE-activiteit in het maatwerkbedrijf vertrekvakantiegeld betaald worden aan de bedienden?

Indien een organisatie uit het PC 329.01 kiest om door te gaan als reguliere vzw met individueel maatwerk, blijft deze organisatie dan binnen het PC 329.01?

Als een LDE-entiteit of activiteit inkantelt in een bestaand maatwerkbedrijf, moet de overdrager dan een DIMONA (OUT) doen voor het overgedragen personeel? Moet de overnemer een DIMONA (IN) doen?

Moeten er nieuwe arbeidsovereenkomsten worden gesloten bij een inkanteling in een bestaand maatwerkbedrijf?

Waarom moet er een ondernemingscao worden afgesloten bij overgang naar het PC 327.01?