Welke periodes tellen mee bij de opbouw van anciënniteit voor het recht op de anciënniteitstoeslag?

Wanneer gaat de toeslag in wanneer hij vier jaar anciënniteit bereikt, vanaf dezelfde maand als die van indiensttreding of vanaf de maand erop?

In mijn onderneming zijn er reeds verhoogde barema’s vanaf een bepaalde anciënniteit. Moeten wij ook de anciënniteitstoeslag toekennen?

Wordt de anciënniteitstoeslag vermeld op de loonfiche?

In mijn onderneming geldt een 40-urenweek met betaalde inhaalrust. We werken dus met een verlaagd uurloon op basis van 40 in plaats van 38 uren. Wordt ook de anciënniteitstoeslag verminderd?

Wordt de anciënniteitstoeslag ook toegekend wanneer de werknemer vakantie of een bijkomende verlofdag (35+) of een dag vrijstelling arbeidsprestaties (45+) neemt?

Wordt de anciënniteitstoeslag ook toegekend bij ziekte?

Wordt de anciënniteitstoeslag ook toegekend voor overuren?

Telt de anciënniteitstoeslag mee voor de eindejaarspremie en de sociale uitkeringen?

Worden de toeslagen uit de cao flexibele arbeidorganisatie (ploegenarbeid, avondarbeid, zaterdagarbeid,…) berekend op het uurloon met inbegrip van de premie?

Moeten alle lonen opnieuw berekend worden bij laattijdige doorgifte van een vroegere tewerkstelling?

Draagt de werkgever ook een verantwoordelijkheid bij het in rekening brengen van een eerdere tewerkstelling voor de toekenning van de anciënniteitstoeslag?

Moet er rekening worden gehouden met een vroegere tewerkstelling als artikel 60’er?

Wat houdt het bewijs van sectoranciënniteit precies in?

Hoe verloopt het bewijs van sectoranciënniteit voor de anciënniteitstoeslag?