FAQ

Wat is de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren?

De doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren is een vrijstelling van RSZ bijdragen gedurende acht kwartalen wanneer de werkgever een laaggeschoolde jongere in dienst neemt.
De jongere moet in dienst treden voor het begin van het kwartaal waarin hij of zij 25 wordt (dus, als een jongere 25 wordt op 10 mei, moet hij in dienst zijn getreden voor 1 april).
Met laaggeschoold wordt bedoeld: geen getuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs of diploma secundair onderwijs (en dus hoogstens in het bezit van een getuigschrift lager onderwijs, eerste of tweede graad secundair onderwijs, leertijd, deeltijds beroepssecundair onderwijs of buitengewoon secundair onderwijs OV 1, 2 en 3). De jongere kan voorafgaand aan de indiensttreding een attestering bekomen bij de VDAB (via tewerkstelling@vdab.be).

Let op: de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren wordt stopgezet vanaf 1 juli 2024. Werknemers die voor die datum in dienst treden behouden de vermindering.