FAQ

Wat betekent de wedertewerkstelling in collectief maatwerk ingevoerd gelijktijdig met individueel maatwerk (IMW)?

Artikel 73 van het Decreet individueel maatwerk voorziet: “De Vlaamse Regering bepaalt de procedure en de voorwaarden voor de wedertewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking bij een maatwerkbedrijf als ze na evaluatie van de VDAB een reguliere tewerkstelling aanvatten die buiten hun wil om eindigt.” De bedoeling is om het doorstromen van werknemers met een arbeidsbeperking, van maatwerkbedrijven (MWB) naar ‘reguliere’ werkgevers, met een (tijdelijke) werkondersteuningspakket (WOP), te bevorderen door de angst voor mislukking weg te nemen. Wie op advies van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zijn of haar tewerkstelling bij een MWB stopzet en bij een ‘reguliere’ onderneming aan de slag gaat maar daar ‘mislukt’ zal kunnen terugkeren naar haar of zijn vroegere werkgever, het MWB.

Deze ‘wedertewerkstelling’ werd in eerdere document ook ‘terugkeergarantie’ genoemd.

Het maatwerkbedrijf kan de wedertewerkstelling van een persoon aanvragen (er is geen verplichting), indien de tewerkstelling (na doorstroom op basis van een positieve doorstroomevaluatie van de VDAB) wordt beëindigd binnen een termijn van 18 maanden, buiten de wil van de werknemer om. Dit laatste is het geval indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet verlengt, of er een wijziging is in de arbeidsomgeving, de functievereisten, de gezondheid of de sociale situatie van de persoon.

Voor de wedertewerkstelling kan een bijkomend contingent worden voorzien voor een periode van 12 maanden indien de invulling van het toegekend contingent in het laatste kwartaal meer dan 99% bedraagt.

Een verlenging met nog eens 12 maanden is mogelijk maar dan moet de invullingsgraad meer dan 99% bedragen over de laatste vier afgerekende kwartalen.

Bij die invulling wordt er enkel rekening gehouden met doelgroepwerknemers die loonkosten hebben die rechtstreeks verband houden met prestaties in dat kwartaal (de berekening van de invulling wijkt dus lichtjes af van de berekening in het kader van de berekening van de invulling met oog op herverdeling).